Organizacije
Naziv organizacije:

Zona Crnomorske ekonomske saradnje

Black Sea Economic Cooperation Zone

BSEC


Osnivanje:
25. jun 1992. godine, Istanbul, Turska

Sedište:
Istanbul, Turska

Ciljevi:
1. Da deluju u duhu prijateljstva i dobrosusjedskih odnosa i jačaju međusobno poštovanje i povjerenje, dijalog i suradnju među državama članicama. 2. Da dalje razvija i diversifikuje bilateralnu i multilateralnu saradnju na osnovu principa i pravila međunarodnog prava. 3. Da deluje na unapređenju poslovnog ambijenta i promoviranju individualne i kolektivne inicijative preduzeća i preduzeća koja su direktno uključena u proces ekonomske saradnje. 4. Da razvijaju ekonomsku saradnju na način koji nije u suprotnosti sa međunarodnim obavezama država članica, uključujući one koje proizilaze iz njihovog članstva u međunarodnim organizacijama ili institucijama integrativne ili druge prirode i koje ne sprečavaju promovisanje njihovih odnosa sa trećim stranama. 5. Da uzmu u obzir specifične ekonomske uslove i interese uključenih država članica. 6. Da dalje ohrabruju učešće u procesu ekonomske saradnje BSEC drugih zainteresovanih država, međunarodnih ekonomskih i finansijskih institucija, kao i preduzeća i preduzeća.

http://www.bsec-organization.org


Legenda:
Države članice ujedinjenih nacija
Države posmatrači Ujedinjenih nacija
Teritorije - entiteti
Organizacije
Institucije