Organizacije
Naziv organizacije:

Evropska organizacija za telekomunikacione satelite

The European Telecommunications Satellite Organization

EUTELSAT


Osnivanje:
1977. godine

Sedište:
Pariz, Francuska

Ciljevi:
EUTELSAT je uspostavio prvi telekomunikacioni satelitski sistem u Evropi. Počeo je pružanjem kapaciteta svemirskog segmenta za osnovne telekomunikacione i audio-vizuelne usluge Evropi, a svoje aktivnosti proširio je na pružanje širokog spektra analognih i digitalnih usluga televizije i radio-difuzije, poslovnih telekomunikacionih usluga, multimedijalnih komunikacija, usluga razmene poruka i pozicioniranja i pristup širokopojasnom internetu. Njegova satelitska flota pruža pokrivenost Evropi, Bliskom Istoku, Africi, Aziji i američkom kontinentu. Do 2. jula 2001. godine, glavna svrha EUTELSAT-a bila je dizajn, razvoj, izgradnja, rad i održavanje svemirskog segmenta evropskog telekomunikacionog satelitskog sistema ili sistema. U tom kontekstu, prvobitni cilj EUTELSAT-a bio je pružanje svemirskog segmenta potrebnog za međunarodne javne telekomunikacione usluge u Evropi. Od 2001. godine EUTELSAT IGO ima dvojaku ulogu. Održava prava na upotrebu radio frekvencija i orbitalnih lokacija koje je Međunarodna unija za telekomunikacije kolektivno dodelila državama članicama pre restrukturiranja 2001. godine. Ova prava, koja je Organizacija pristala da stavi na raspolaganje satelitskom operateru Eutelsat S.A., presudna su za rad većine satelita Eutelsat S.A. EUTELSAT IGO takođe nadgleda poslovanje kompanije Eutelsat S.A., posebno kako bi osigurao da se poštuju Osnovni principi u skladu sa članom III a) Izmenjene konvencije, gde su definisani kako sledi: obaveze javnih usluga / univerzalnih usluga: kompanija nudi audiovizuelne usluge u skladu sa relevantnim nacionalnim propisima i međunarodnim ugovorima, posebno odredbama Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji koje se odnose na koncept univerzalne usluge i informaciono društvo; panevropsko pokrivanje satelitskim sistemom: kompanija na ekonomskoj osnovi opslužuje sva područja u kojima postoji potreba za komunikacionim uslugama u državama članicama; nediskriminacija: kompanija pruža usluge na pravičnoj osnovi, u skladu sa važećim zakonima; poštena konkurencija: kompanija se pridržava svih važećih zakona i propisa koji se odnose na poštenu konkurenciju.

www.eutelsatigo.int


Legenda:
Države članice ujedinjenih nacija
Države posmatrači Ujedinjenih nacija
Teritorije - entiteti
Organizacije
Institucije