Organizacije
Naziv organizacije:

Međunarodni krivični sud

International Criminal Court

ICCt


Osnivanje:
01. jul 2002. godine, Rim, Italija

Sedište:
Hag, Holandija

Ciljevi:
Sud može imati nadležnost u situaciji u kojoj su genocid, zločini protiv čovečnosti ili ratni zločini počinjeni 1. jula 2002. godine ili nakon toga: zločine su počinili državljani države potpisnice, ili na teritoriji države potpisnice, ili u državi koja je prihvatila nadležnost Suda ili Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija (Savet bezbednosti) UN-a uputilo je tužiocu MKS-a na krivično delo na temelju rezolucije usvojene u skladu s poglavljem VII Povelje UN-a. Do 17. jula 2018. godine, situacija u kojoj bi se činilo da je došlo do agresije, mogla bi biti upućena Sudu od strane Savet bezbednosti, delujući u skladu s Poglavljem VII Povelje Ujedinjenih nacija, bez obzira da li se radi o državama članicama ili ne-Države stranke. U nedostatku upućivanja UN-a o agresiji, tužilac može pokrenuti istragu na vlastitu inicijativu ili na zahtev države članice. Tužilac će prvo utvrditi da li je Savet bezbednosti doneo odluku o agresiji koju je počinila dotična država. Tamo gde nije donesena takva odluka u roku od šest meseci od datuma kada je tužilac obavestio VSUN o situaciji, tužilac ipak može nastaviti sa istragom, pod uslovom da je pretpretresno veće odobrilo početak istrage. Takođe, pod ovim okolnostima, Sud neće vršiti svoju nadležnost u pogledu krivičnog dela agresije kada je počinjen od strane državljana ili na teritoriji države članice koja nije ratifikovala ili prihvatila ove amandmane. MKS ima za cilj da dopuni, a ne da zameni, nacionalne kriminalne sisteme; on procesuira slučajeve samo kada države ne žele ili nisu u stanju da to zaista čine. Kao pravosudna institucija, MKS nema sopstvene policijske snage ili organ za sprovođenje; stoga se oslanja na saradnju sa zemljama širom sveta za podršku, posebno za hapšenja, prebacivanje uhapšenih osoba u pritvorni centar MKS-a u Hagu, zamrzavanje imovine osumnjičenih i izvršenje kazni. Iako nije organizacija Ujedinjenih nacija, Sud ima sporazum o saradnji sa Ujedinjenim nacijama. Kada situacija nije u nadležnosti Suda, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija može situaciju proslediti MKS-u i dati joj nadležnost. To je učinjeno u situacijama u Darfuru (Sudan) i Libiji. ICC aktivno radi na izgradnji razumevanja i saradnje u svim regijama, na primer, putem seminara i konferencija širom sveta. Sud sarađuje sa državama potpisnicama i ne-državama potpisnicama. Sud radi u tesnoj saradnji sa državom domaćinom, Holandijom, u vezi sa praktičnim pitanjima kao što su izgradnja novih stalnih zgrada Suda, prebacivanje osumnjičenih u Centar za pritvor MKS-a, olakšavanje njihovog pojavljivanja pred Sudom i mnoga druga pitanja. Zemlje i drugi entiteti, uključujući grupe civilnog društva kao što su nevladine organizacije, takođe sarađuju sa Sudom na brojne načine, kao što je podizanje svesti i izgradnja podrške za Sud i njegov mandat. Sud nastoji da poveća ovu postojeću saradnju putem sredstava kao što su seminari i konferencije.
Izvor: www.icc-cpi.int


https://www.icc-cpi.int


Legenda:
Države članice ujedinjenih nacija
Države posmatrači Ujedinjenih nacija
Teritorije - entiteti
Organizacije
Institucije