Organizacije
Naziv organizacije:

Program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu

United Nations Environment Program

UNEP


Osnivanje:
15. decembar 1972. godine, Nairobi, Kenija

Sedište:
Nairobi, Kenija

Ciljevi:
Program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UN Environment) je vodeći globalni organ za zaštitu životne sredine koji postavlja globalnu agendu za zaštitu životne sredine, promoviše koherentnu implementaciju ekološke dimenzije održivog razvoja u sistemu Ujedinjenih nacija i služi kao autoritativni zagovornik globalnog okruženja. Naša misija je da pružimo liderstvo i podstaknemo partnerstvo u brizi za životnu sredinu tako što ćemo nadahnuti, informisati i omogućiti nacijama i narodima da poboljšaju svoj kvalitet života bez ugrožavanja budućnosti budućih generacija. Sa sedištem u Nairobiju u Keniji, radimo kroz naše odeljenja, kao i naše regionalne kancelarije za vezu i izlaske, te rastuću mrežu centara izvrsnosti koji surađuju. Takođe smo domaćin nekoliko ekoloških konvencija, sekretarijata i međuagencijskih koordinacionih tela. Životna sredina UN-a vodi naš izvršni direktor. Naš rad kategorizujemo u sedam širokih tematskih oblasti: klimatske promene, katastrofe i konflikti, upravljanje ekosistemima, upravljanje životnom sredinom, hemikalije i otpad, efikasnost resursa i okoliš koji se razmatra. U celom našem radu održavamo našu sveobuhvatnu posvećenost održivosti. Naš rad je omogućen od strane partnera koji finansiraju i zagovaraju našu misiju. Mi zavisimo od dobrovoljnih doprinosa za 95% naših prihoda. Svake godine poštujemo i slavimo pojedince i institucije koji rade izvanredan posao u ime životne sredine. Takođe smo domaćini sekretarijata mnogih kritičnih multilateralnih ekoloških sporazuma i istraživačkih tela, koji okupljaju nacije i ekološku zajednicu kako bi se uhvatili u koštac sa najvećim izazovima našeg vremena. One uključuju sledeće: Konvencija o biološkoj raznolikosti, Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore, Minamatska konvencija o Merkuru, Konvencije iz Bazela, Roterdama i Stokholma, Bečka konvencija za zaštitu ozonskog omotača i Montrealski protokol, Konvencija o migratornim vrstama, Karpatska konvencija, Konvencija iz Bamaka, Teheranska konvencija.
Izvor: www.unenvironment.org


https://www.unenvironment.org


Legenda:
Države članice ujedinjenih nacija
Države posmatrači Ujedinjenih nacija
Teritorije - entiteti
Organizacije
Institucije